ALGEMENE VOORWAARDEN TINYBOTS BV

Na 15 juli 2019

Artikel 1 - Definities

Account:
Uw Tinybots-account aangemaakt via een platform of een app.

Gebruikers account:
Uw Tinybots-gebruikers-account aangemaakt via een platform of een app om het product (Tessa) in te stellen.

Dashboard Account:
Uw Tinybots-beheer-account aangemaakt via een platform of een app om de status van alle producten (Tessa's) in uw bezit te beheren.

App:
Alle mobiele of web applicaties ontwikkeld door Tinybots BV.

Platform:
Alle platforms beschikbaar gesteld door Tinybots BV waarmee u services kunt ontvangen. Platforms omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Product:
Alle hardware, items en accessoires.

Wederverkoper:
Alle online of offline wederverkopers die producten, services en apps verkopen.

Service:
Alle betaalde of gratis services die worden geleverd door Tinybots BV op abonnementsbasis, doorlopende basis of eenmalige basis.

Software licentie:
De vergunning om een computerprogramma van Tinybots BV te gebruiken.

Algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden van Tinybots BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Nijmegen met vestigingsadres Transistorweg 5 6534 AT, Nijmegen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 64712311 en met BTW nummer NL8557.94.203.B01.

Materiaal van derden:
Content, softwarecodes, gegevens, informatie, functionaliteit, andere content en algoritmen die in licentie zijn uitgegeven of anderszins door anderen dan Tinybots BV beschikbaar zijn gesteld.

Content van Tinybots BV:
Alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafieken, foto's, geluidsfragmenten, muziek, video's, interactieve functies, functionaliteiten of andere soortgelijke materialen die door Tinybots BV beschikbaar zijn gesteld.

Tinybots BV websites:
Alle websites die door Tinybots BV beschikbaar zijn gesteld en waartoe u toegang hebt zonder voorafgaande registratie of inloghandeling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: www.tinybots.nl

Gebruikergegevens:
Content die u uploadt op of via een app, een platform, een product, of een dienst, waaronder communicatie, materialen, informatie, gegevens, opinies, foto's, profielen, berichten, opmerkingen, websitelinks, muziek, video's, ontwerpen, grafieken, geluiden, en andere content, behalve voor zover de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd zijn aan de eerder genoemde content van Tinybots BV of de eerder genoemde content anderszins eigendom is van Tinybots BV, zijn dochterondernemingen of licentiegevers.

Door gebruikers aangeleverde gegevens:
Gebruikergegevens die aan Tinybots BV zijn aangeleverd via het gebruik van een app, een platform, een product of een service, maar alleen in het geval Tinybots BV het recht heeft deze gegevens te gebruiken overeenkomstig uw toestemming, de relevante productinformatie, deze algemene voorwaarden, en/of de privacyverklaring die u door Tinybots BV beschikbaar is gesteld.

Artikel 2 - Bereik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. alle orders voor of aankopen van, of andere wijze voor het verkrijgen van producten, apps en services rechtstreeks via Tinybots BV of een wederverkoper.
 2. uw account en het creëren ervan
 3. het gebruik van en/of toegang tot alle producten, services, apps en door gebruikers aangeleverde gegevens.
 4. het uploaden, gebruiken van en/of toegang tot uw gebruikergegevens.

Door het plaatsen van een order voor, aankoop van of andere vorm van verkrijgen van een product, service of app, en door het gebruik van, en/of toegang tot platforms, service of apps en door het creëren van een account, accepteert u deze algemene voorwaarden en bent u hieraan gebonden en aan alle wijzigingen en toevoegingen hierop.

Artikel 3 - Order, facturatie en levering:

Order:
Elke order die wordt ingediend, moet eerst door Tinybots BV worden geaccepteerd. Er wordt een overeenkomst gesloten na aanvaarding door Tinybots BV middels een orderbevestiging. Alle orders van producten zijn afhankelijk van beschikbare voorraden.

Voor sommige producten en services moet worden betaald. Prijzen aangegeven voor producten en/of services op de websites en app van Tinybots BV zijn exclusief BTW en inclusief standaard binnenlandse verzend- en afhandelingskosten (indien van toepassing).

U bent verantwoordelijk voor het voldoen van eventuele lokale omzetbelasting, andere belastingen en overheidsheffingen die gerelateerd zijn aan de order. Prijzen kunnen op ieder moment wijzigen, maar hebben geen invloed op orders van producten of services die vóór de datum van de wijziging zijn geplaatst.

Sommige services worden kosteloos aangeboden. Tinybots BV behoudt zich het recht voor op enig moment af te wijken van of te stoppen met het aanbieden van zulke gratis services. Tinybots BV zal u informeren indien een service in de toekomst tegen vergoeding wordt aangeboden. In zo'n geval kunt u ervoor kiezen om van de services tegen zo'n vergoeding gebruik te blijven maken, of om de service niet meer te gebruiken.

Facturatie:
Tinybots BV zal u per post of e-mail factureren. Na betaling zal levering plaatsvinden. Er dient binnen de aangegeven dagen na factuurdatum (zie uw factuur) te worden betaald.

Levering:
Tinybots BV streeft ernaar het product binnen 30 dagen na orderacceptatie te leveren, indien dit afwijkt zullen wij u op de hoogte stellen. Indien meerdere producten worden besteld, behoudt Tinybots BV zich het recht voor om elk product apart te leveren. Verder streeft Tinybots BV ernaar services beschikbaar te stellen binnen 24 uur na de levering van het product.

Een product wordt geleverd op een door u gekozen afleveradres. Een service of app kan worden gedownload of geleverd en/of elektronisch beschikbaar worden gesteld. Het risico van verlies of schade aan een product gaat op u over op het moment dat het product aan u wordt geleverd. Het risico van verlies of schade aan een service gaat op u over op het moment dat de service of aan u beschikbaar wordt gesteld, of elektronisch aan u wordt geleverd.

Als u het product niet afneemt, behoudt Tinybots BV zich het recht voor om u de redelijke kosten van opslag van het product totdat het kan worden geleverd, in rekening te brengen.

Als de levering aan u mislukt wegens redenen die buiten de invloedssfeer van Tinybots BV liggen, behoudt Tinybots BV zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren en eventueel betaalde bedragen te restitueren.

Software licentie:
Als u akkoord gaat met onze licentie voorwaarden door deze te accepteren in onze app, verkrijgt u het recht op het gebruik van onze software voor de overeengekomen abonnementsperiode. Voor de licentieovereenkomst kijk op https://www.tinybots.nl/algemene-voorwaarden/av-eula

Artikel 4 - Voor consumenten

Annulering:
Voor producten die door consumenten via Tinybots BV zijn gekocht, heeft u gedurende een periode van 14 dagen vanaf de leverdatum op uw leveradres het recht de koopovereenkomst te annuleren om welke reden ook. Tinybots BV betaalt de aankoopprijs terug en de oorspronkelijke verzendkosten die daadwerkelijk zijn betaald (met uitzondering van de aanvullende kosten die het gevolg zijn van de keuze voor een andere levermethode dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering, of wanneer meerdere producten werden besteld en niet alle gekochte producten worden geretourneerd). Tinybots BV verricht de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor uw eerste transactie, tenzij u nadrukkelijk anders bent overeengekomen.

Om gebruik te maken van uw recht op annulering moet u Tinybots BV over uw besluit informeren door contact met Tinybots BV op te nemen binnen de 14 dagen na levering via email op info@tinybots.nl. Vervolgens dient u het product onverwijld te retourneren, vrij van alle belangen, lasten of andere vorderingen.

Indien u besluit de aankoopovereenkomst te annuleren en het product aan Tinybots BV te retourneren, bent u aansprakelijk voor alle waardeverlaging van het product als gevolg van andere handelingen dan die welke nodig zijn om de aard, kenmerken en functioneren van het product te leren kennen.

U accepteert dat Tinybots BV u de verzend- of portokosten in rekening kan brengen die zijn ontstaan in direct verband met het retourneren van het product.

Voor services die via Tinybots BV zijn verkregen stemt u ermee in dat het verlenen van services door Tinybots BV onmiddellijk begint – of tenminste zo snel mogelijk - nadat Tinybots BV uw order accepteert en dat u afziet van uw recht op annulering bij verlening van de service.

Voor apps die via Tinybots BV zijn verkregen stemt u ermee in dat de prestatie van de door u verkregen apps onmiddellijk begint – of tenminste zo snel mogelijk - nadat u de app heeft gedownload, en dat u afziet van uw recht op annulering bij prestatie.

Artikel 5 - Account en abonnementen

Account:
U moet mogelijk een gebruikers-account aanmaken om een product of service te kopen, een service, app of door gebruikers aangeleverde gegevens te bekijken of gebruiken, of om gebruikergegevens of door gebruikers aangeleverde gegevens te beheren. Raadpleeg dit artikel om na te gaan wat uw rechten en verplichtingen zijn met betrekking tot uw account en uw abonnement. Hier wordt ook uitgelegd hoe u of Tinybots BV uw account of abonnement kan beëindigen.

U moet mogelijk een account aanmaken en vervolgens inloggen op het relevante platform teneinde:

 • Toegang te krijgen tot of gebruik te kunnen maken van een service, app en/of door gebruikers aangeleverde gegevens (hetzij rechtstreeks verkregen via Tinybots BV, hetzij via een wederverkoper).
 • Gebruikergegevens en/of door gebruikers aangeleverde gegevens te kunnen uploaden en/of downloaden.

Niettegenstaande uw recht om een pseudoniem (“alias” of “bijnaam”) te gebruiken wanneer u een account aanmaakt, stemt u ermee in correcte informatie over uzelf te verstrekken wanneer u zich registreert. Houdt uw accountinformatie up-to-date en wijzig uw accountinformatie onmiddellijk ingeval zich relevante wijzigingen voordoen.

Services, apps, en user content zijn uitsluitend bestemd voor gebruikers die achttien (18) jaar of ouder zijn. U verklaart en garandeert dat u 18 jaar of ouder bent. Indien uw jonger bent dan 18 is toezicht op gebruik vereist. Maak geen account op naam van een andere persoon, groep of entiteit zonder toestemming van deze partij, en verkoop uw profiel of account niet en draag deze niet over.

U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die in of via uw account plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersnaam en activiteiten in verband hiermee. Tinybots BV is niet verantwoordelijk voor enig verlies als gevolg van het ongeautoriseerd gebruik van uw account, met of zonder uw medeweten.

U moet Tinybots BV onmiddellijk informeren in het geval u merkt dat derden toegang hebben tot services, apps, user content en/of gebruikergegevens in uw account of deze gebruiken zonder dat u daarvoor toestemming gaf, of wanneer u eventuele andere mogelijke inbreuken op de veiligheid opmerkt.

Abonnement:
Een service kan eenmalig worden aangeboden of op basis van een abonnement. Als u een abonnement heeft wordt de service hetzij regelmatig, hetzij continu aangeboden.

Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij u en Tinybots BV een vaste periode zijn overeengekomen.

De abonnementsperiode start automatisch na een bepaalde periode (de auto-activatie periode) tenzij het product (Tessa) eerder is geactiveerd, door het product te koppelen aan een gebruikers account. Vanaf 15 juli 2019 is de auto-activatie periode 90 dagen na het versturen van het product.

Uw account en/of abonnement wordt automatisch aan het eind van de contract periode beëindigd. Tinybots BV kan ook uw account en/of abonnement beëindigen om neutrale redenen (en niettegenstaande zijn rechten van beëindiging in hoofdstuk “Beëindiging en beperkingen ingeval van niet-naleving door u" van deze algemene voorwaarden). Tinybots BV probeert altijd u zoveel mogelijk te informeren over imminente beëindiging maar zal u - in ieder geval - tenminste dertig (30) dagen vóór de daadwerkelijke beëindiging van uw account in kennis stellen.

Na beëindiging van uw account heeft u een jaar toegang tot enige gegevens waaronder uw gebruikergegevens. Het is uw eigen verantwoordelijkheid gebruikergegevens die u wilt bewaren te verwijderen voordat het automatisch wordt.

Indien uw abonnement voor bepaalde tijd is, zal het automatisch stoppen na het verstrijken van deze periode. Tinybots BV behoudt zich het recht voor om, volledig naar eigen goeddunken en onverminderd eventuele andere rechten, onmiddellijk en zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder aansprakelijkheid jegens u of iemand anders - uw account en/of uw abonnementen te beëindigen, uw profiel en uw gebruikergegevens en/of door gebruikers aangeleverde gegevens te verwijderen, en uw gebruik van uw gehele of een deel van uw account, services en apps indien u:

 • enige wezenlijke voorwaarde van deze algemene voorwaarden niet naleeft of schendt.
 • inning van betaling voor uw services en/of abonnementen na een tweede poging niet slaagt.

In zo'n geval moet u alle kopieën van de Tinybots-content en al zijn samenstellende delen retourneren of vernietigen. Verder vervallen bij beëindiging tegelijkertijd uw licenties en rechten zoals door Tinybots BV aan u verleend.

Artikel 6 - Garantie

Tinybots BV biedt een beperkte garantie voor elk nieuw of gereviseerd Tinybots BV-product. In dit artikel worden de voorwaarden en de omvang van deze beperkte garantie beschreven, evenals uw rechten in geval van gebreken. Ook wordt uitgelegd hoe u een garantieclaim voor uw product kunt indienen. De voordelen van de beperkte garantie voor consumenten vormen een aanvulling op alle rechten en rechtsmiddelen op grond van de genoemde wetten en regelingen ter bescherming van de consument.

Tinybots BV biedt een beperkte garantie dat het product (verkregen hetzij rechtstreeks via Tinybots BV of via een wederverkoper) gedurende een periode gelijk aan de abonnementsduur, maar minimaal twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum van het product, of vanaf de aankoopdatum tot de datum waarop u deze Algemene voorwaarden schendt, naargelang welke periode korter is, geen materiaal- en constructiefouten zal bevatten. Tijdens deze periode wordt het product – naar volledig oordeel van Tinybots BV – door Tinybots BV gerepareerd of vervangen zonder kosten voor onderdelen of werkuren. Bovendien is Tinybots BV verantwoordelijk voor de transport- en/of verzendkosten gerelateerd aan de reparatie of vervanging. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar.

Deze beperkte garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage of doordat het product wordt geopend of gerepareerd door iemand die niet door Tinybots BV is geautoriseerd, en dekt geen schade als gevolg van verkeerd gebruik, vocht, vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan hitte en ongeval, misbruik, het niet opvolgen van de instructies geleverd bij het product, verwaarlozing of verkeerde toepassing. De beperkte garantie geldt ook niet voor fysieke schade aan de buitenkant van het product.

Verder is deze beperkte garantie niet van toepassing op enige services, apps, door gebruikers aangeleverde gegevens of materiaal van derden dat mogelijk wordt meegeleverd of wordt geïnstalleerd op het product of dat u heeft verkregen via de services, apps of Tinybots-websites. De beperkte garantie geldt niet voor de installatie, verwijdering of onderhoud van het product of enige hiermee verband houdende kosten.

De bepalingen van deze verordening doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten die van toepassing zijn onder uw verplichte nationale wetten, waaronder doch niet beperkt tot uw juridische waarborg van conformiteit van de goederen.

Om een beroep te doen op de beperkte garantie moet u Tinybots BV in kennis stellen van het defect en het defect aan Tinybots BV uitleggen door contact op te nemen met Tinybots BV binnen de garantieperiode via help@tinybots.nl. De producten moeten zo snel mogelijk na uw kennisgeving van het defect aan Tinybots BV worden geretourneerd, vergezeld van een uitleg over het defect.

Indien enig onderdeel van deze beperkte garantie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft het overige deel van deze beperkte garantie niettemin onverminderd van kracht.

Artikel 7 - Beperking aansprakelijkheid

Dit artikel geeft informatie over de omstandigheden waaronder Tinybots BV aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door een product, service, app, gebruikergegevens, door gebruikers aangeleverde gegevens of materiaal van derden, waaronder beperkingen en uitsluitingen. De informatie in dit artikel heeft geen invloed op uw rechten die u uit hoofde van de toepasselijke nationale wetgeving geniet.

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving is noch Tinybots BV noch zijn leveranciers, onderaannemers, gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten aansprakelijk jegens u of enige derde voor enigerlei schade, hetzij direct, speciaal, incidenteel, indirect of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van of toegang krijgen tot de producten, verlies van gegevens, zakelijk verlies, winstderving, bedrijfsonderbreking en dergelijke) als gevolg van of gerelateerd aan:

 1. het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van of toegang krijgen tot of anderszins de prestatie van een product, service, app, gebruikergegevens, door gebruikers aangeleverde gegevens of materiaal van derden, zelfs als Tinybots BV van de mogelijkheid van zulke schade op de hoogte is gesteld.
 2. U draagt volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van services, apps, gebruikergegevens en door gebruikers aangeleverde gegevens.
 3. enige frauduleuze verkeerde voorstelling van gebruikers van services, apps, en/of door gebruikers aangeleverde gegevens.
 4. enige schending van deze algemene voorwaarden; of v. enige wet of de rechten van enige derde.

Indien Tinybots BV jegens u aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade die op enigerlei wijze is verbonden met uw gebruik van (of onvermogen hiertoe) en/of toegang tot of anderszins de prestatie van een product, service, app, door gebruikers aangeleverde gegevens en/of materiaal van derden, is de aansprakelijkheid van Tinybots BV (i) in geval van een betaald product, service of app beperkt tot het daadwerkelijk door u betaalde bedrag voor het product, service of app in kwestie, en (ii) in geval van gratis service, app, door gebruikers aangeleverde gegevens is het bedrag beperkt tot maximaal 275,00 Euro.

Niettegenstaande het bovenstaande of andere bepalingen in deze algemene voorwaarden, vormt niets in deze algemene voorwaarden een beperking van de aansprakelijkheid van een van de partijen voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van eigen nalatigheid.

Toepasselijke verplichte nationale wetgeving staan de beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden mogelijk niet toe. De bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid heeft geen invloed op uw rechten onder de toepasselijke verplichte nationale wetgeving.

U gaat ermee akkoord Tinybots BV, zijn gelieerde ondernemingen, bestuurders, managers, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen tegen alle claims, verliezen, verplichtingen, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advocaatskosten voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met uw gebruik van en/of uw gedrag in verband met een product, service, app en/of door u als gebruiker aangeleverde gegevens en uw gedrag ten opzichte van andere gebruikers of enige schending van deze algemene voorwaarden, enige wet of de rechten van enige derde.

Artikel 8 - Materialen van derden

Producten, services en apps maken mogelijk gebruik van materialen van derden. Op het gebruik van materialen van derden die bij de producten, services en apps horen zijn mogelijk andere algemene voorwaarden van toepassing.

U gaat er bij dezen mee akkoord dat de plaatsing van een order inhoudt dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd voor enige materiaal van derden dat deel uitmaakt van een besteld product, service of app, indien van toepassing.

Onder materialen van derde valt Amazon Web Services (AWS) en Acapela Group.

Waar Tinybots BV links en/of toegang tot websites van derden en/of materiaal van derden verleent, is dit alleen voor uw gemak, en de toevoeging van enige link of toegang impliceert geen goedkeuring door Tinybots BV van de website of materiaal van de derde. Tinybots BV is niet verantwoordelijk voor materialen van derden en de inhoud van websites, services of functionaliteiten van derden, enige links in websites of services van derden, of enige wijzigingen of updates van websites of services van derden.

Artikel 9 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming belemmeren van de verplichtingen van Tinybots BV onder deze algemene voorwaarden waarover Tinybots BV redelijkerwijze geen controle heeft, inclusief late en/of vertraagde leveringen en onvolledige leveringen door Tinybots BV en tijdelijke of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van uw account, services, apps, gebruikersgegevens en/of door gebruikers aanleverde gegevens, veroorzaakt door omstandigheden waarover Tinybots BV redelijkerwijze geen controle heeft. In geval van overmacht worden alle verplichtingen van Tinybots BV opgeschort. Zou de periode waarin Tinybots BV zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht langer dan negentig (90) kalenderdagen duren, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden, en heeft Tinybots BV het recht de overeenkomst voor de services of apps te ontbinden zonder enige verplichting tot het betalen van welke compensatie dan ook, voortkomend uit of in verband met die ontbinding.

Artikel 10 - Privacy

Teneinde de producten en services aan u te kunnen leveren moet Tinybots BV gebruik maken van persoonlijke informatie over u. Tinybots BV leeft de wetten inzake privacy- en gegevensbescherming na van de Europese Unie en andere lokale overheden. Conform deze wetgeving gebruikt Tinybots BV uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel en gedurende de periode waarvoor de gegevens zijn verzameld. U kunt onze toepasselijke privacyverklaring vinden op https://www.tinybots.nl/algemene-voorwaarden/pp-tessa-robot

Artikel 11 - Wijzigingen

Tinybots BV behoudt zich het recht voor op ieder moment wijzigingen of aanvullingen te maken op deze algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie vinden op de Tinybots-websites. Bekijk de Tinybots-websites regelmatig.

Artikel 12 - De overeenkomst

Deze algemene voorwaarden (waaronder addenda of amendementen daarop die inbegrepen zijn bij de bijbehorende verpakking van het product), en andere algemene voorwaarden, indien van toepassing, zijn de volledige overeenkomst tussen u en Tinybots BV met betrekking tot de producten waaronder de ondersteuningsservices (indien aanwezig), services, app, door gebruikers aangeleverde gegevens en/of gebruikergegevens en zij vervangen alle eerdere of huidige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en vertegenwoordigingen met betrekking tot de software of een ander onderwerp dat valt onder deze algemene voorwaarden. Voor zover de voorwaarden van enig beleid of programma's van ondersteunende diensten van Tinybots BV strijdig zijn met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden, zijn de voorwaarden van deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettelijk wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

Bepalingen in deze algemene voorwaarden die vanwege hun aard na de beëindiging of het verlopen van enige verkoop of licentie van uw account, dienst, app, gebruikersgegevens en door gebruikers aangeleverde gegevens voortduren, blijven van kracht na de beëindiging van deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettelijk wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Ingeval van dergelijke ongeldige bepalingen zal Tinybots BV nieuwe algemene voorwaarden aanbieden ter vervanging van dergelijke ongeldige bepalingen. Wat hun inhoud en bereik betreft worden deze nieuwe algemene voorwaarden zodanig uitgelegd dat ze de originele tekst zo dicht mogelijk benaderen zoals beschreven, maar op zodanige wijze dat er daadwerkelijk rechten aan kunnen worden ontleend.

Artikel 13 - Nederlands recht

Op deze algemene voorwaarden en geschillen die verband houden met deze algemene voorwaarden of aan de aankoop en het gebruik van de producten, services, apps, gebruikergegevens, door gebruikers aangeleverde gegevens of anderszins is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitgesloten van toepassing op deze algemene voorwaarden.

De rechtbank van Amsterdam (Nederland) is exclusief bevoegd geschillen of vorderingen die ontstaan als gevolg van of in verband met de algemene voorwaarden (met inbegrip van eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten. Deze clausule heeft geen invloed op uw rechten op grond van dwingend lokaal recht, waaronder het recht, waar van toepassing, om geschillen of vorderingen die ontstaan als gevolg van of in verband met de algemene voorwaarden voor de rechtbanken van uw eigen rechtsgebied of voor andere rechtbanken te brengen die bevoegd zijn van dergelijke geschillen kennis te nemen.

De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is de geldende versie voor uw aankoop. Eventuele vertalingen worden uitsluitend als dienstverlening verschaft.

Last updated: 16-12-2020