Algemene voorwaarden Tinybots B.V.

Versienummer: EULA v2.1
Deze Algemene voorwaarden is voor het laatst aangepast op 15-11-2021.

Contactgegevens

Tinybots B.V.
Van Nelleweg 1
3044BC Rotterdam

E-mail: help@tinybots.nl
KvK-nummer: 64712311

Hoofdstuk1: Algemene bepalingen

1 Definities

1.1 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde hebben de hierna volgende definities in deze Algemene Voorwaarden de daarbij vermelde betekenis:

Abonnement:

Een abonnement op de Dienst van Tinybots;

Algemene Voorwaarden:        

Deze algemene voorwaarden van Tinybots;

Back-end Tinybots systeem:

De Back-end Tinybots systeem is de centrale software waar Data wordt opgeslagen en verwerkt. Er wordt een koppeling gemaakt tussen de Tessa App, de Tessa-owner dashboard en de Embedded software;

Consument:

Een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de Dienst, zonder tussenkomst van de Zorginstelling;

Data:

De met behulp van de Software gegenereerde informatie, al dan niet via applicaties die draaien op de Software; de Data kunnen ook uit Persoonsgegevens bestaan;

Diensten:

De dienst van Tinybots, op grond van de Overeenkomst, bestaande uit het Product, de Webapplicaties en de Ondersteuning;

Embedded software:

De embedded software, die lokaal draait op de Hardware, die de Hardware aanstuurt en Data over de taken met de Back-end Tinybots system synchroniseert. De embedded software (i) regelt de authenticatie met Back-end Tinybots systeem, (ii) rapporteert de status van de Hardware en/of de Hardware goed functioneert en (iii) rapporteert welke taken zijn uitgevoerd;

Gebruiker:

Een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de Dienst, voor zover afgenomen door de Zorginstelling;

Hardware:

De zorgrobot Tessa, ontwikkeld door Tinybots, exclusief de Software;

IE-rechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten;

Klant:

De Zorginstelling of Consument;

Offerte:

Het aanbod zoals destijds door Tinybots gedaan aan Klant, voor het leveren van de Diensten;

Offertevoorwaarden:

De voorwaarden die deel uitmaken van de Offerte;

Ondersteuning:

De ondersteuning en onderhoud van het Product, als onderdeel van de Dienst;

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Partijen voor het afnemen van de Diensten;

Partijen:

Klant en Tinybots;

Persoonsgegevens:

Alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 1 Algemene verordening gegevensbescherming;

Privacyverklaring:

Het document waarin onder meer wordt beschreven (i)welke persoonsgegevens Tinybots verwerkt, (ii) hoe Tinybots omgaat met deze persoonsgegevens en (iii) welke verplichtingen op Tinybots berusten, waarmee Tinybots voldoet aan de informatieplicht, als bepaald in artikel 12 tot en met 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

Product:

De Hardware, inclusief deSoftware, geleverd door Tinybots als onderdeel van de Dienst;

Software:

De door Tinybots ontwikkelde software, ten behoeve van het gebruik van het Product. De software bestaat uit (i) de Embedded software, (ii) de Back-end Tinybots systeem en (iii) de Tessa App;

Tessa App:

De Tessa App wordt door de Klant gebruikt om de interface van de Hardware in te stellen. De Tessa App is verbonden met de Back-end Tinybots systeem;

Tessa-owner dashboard:

De Tessa-owner dashboard wordt gebruikt om de Hardware door de desbetreffende Zorginstelling te beheren;

Tinybots:

De besloten vennootschap Tinybots B.V., handelend onder de naam Tinybots, gevestigd en kantoorhoudende aan het Van Nelleweg 1, 3044BC te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64712311;

Vergoeding:

De in totaal voor de Diensten overeengekomen prijs;

Verwerkersovereenkomst:

Een overeenkomst tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan, als bedoeld in artikel 28 Algemene verordening gegevensbescherming;

Webapplicaties:

Alle webapplicaties beschikbaar gesteld door Tinybots waarmee de Klant de Diensten kan ontvangen. Webapplicaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
(i) www.tinybots.nl
(ii) my.tinybots.io
(iii) dashboard.tinybots.io

Zorginstelling:

De zorginstelling die de Dienst afneemt.

1.2 Tenzij deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden het volgende:

a) Het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa;

b) De aanhef, kopjes en nummering van de artikelen (of onderdelen daarvan) in of bij deze Algemene Voorwaarden zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen invloed op de interpretatie van de artikelen;

c) De woorden "daaronder begrepen" en woorden van gelijke strekking betekenen "daaronder begrepen doch niet beperkt tot".

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zien op elk gebruik van de door Tinybots verleende Diensten. Hoofdstuk 2 van deze Algemene Voorwaarden zien specifiek op de Hardware. Hoofdstuk 3 van deze Algemene Voorwaarden zien specifiek op de Software.

2.2 De algemene voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Tinybots kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aan de Klant kenbaar gemaakt, waarna de wijzigingen in werking treden en onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

2.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Tinybots zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige beding.

2.5 In geval van strijdigheid van bepalingen in de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de Offerte voorwaarden, is de volgende rangorde van toepassing:

a)   De Overeenkomst;

b)   De Offertevoorwaarden;

c)   De Algemene Voorwaarden.

3 Dienstverlening

3.1 Tinybots spant zich in om de Dienst, al dan niet op basis van een Abonnement, met zorg en in overeenstemming met de Overeenkomst uit te voeren. Tinybots zal de Dienst verlenen op basis van een inspanningsverbintenis. Partijen komen overeen dat eventuele verplichtingen geen resultaatsverplichtingen zijn en/of dat eventuele leveringsdata niet definitief zijn (geen fatale termijnen), tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de Partijen of na een adequate ingebrekestelling door de Klant met een redelijke termijn om te herstellen.

3.2 Tinybots garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Tinybots is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst en/of de Webapplicaties.

3.3 Tinybots is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Klant, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Webapplicaties en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Webapplicaties of de Dienst(tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen indien dit noodzakelijk is voor de deugdelijkheid en/of continuïteit van de Dienst.

3.4 Tinybots kan gebruik maken van software van derden. De Klant begrijpt en accepteert dat Tinybots geen controle heeft over deze software van derden en/of de werking daarvan. Tinybots biedt geen garanties ten aanzien van deze software van derden en is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van of voortvloeit uit (het gebruik van) deze software van derden (met uitzondering van software van derden waarmee Persoonsgegevens worden verwerkt).

4 Klant

4.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecommunicatie faciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. De Klant garandeert dat hij zal voldoen aan alle (technische) eisen die Tinybots stelt ten behoeve van het verlenen van de Dienst, zoals kenbaar gemaakt op de Webapplicaties. Tinybots is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten voortkomend uit het gebruik van telecommunicatie die via de telecommunicatieprovider in rekening worden gebracht.

4.2 De Klant is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij en/of Gebruiker met behulp van de Dienst verricht. Tinybots is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het onjuist gebruik van de Dienst.

5 Consument

5.1 Voor Producten die door Consumenten rechtstreeks van Tinybots zijn gekocht, heeft de Consument gedurende een periode van veertien (14) dagen, vanaf de leverdatum op het leveradres, het recht de Overeenkomst te annuleren om welke reden ook. Tinybots betaalt de aankoopprijs terug en de oorspronkelijke verzendkosten die daadwerkelijk zijn betaald (met uitzondering van (i) de aanvullende kosten die het gevolg zijn van de keuze voor een andere levermethode dan de door Tinybots aangeboden, (ii) goedkoopste standaardlevering, of (iii) wanneer meerdere Producten werden besteld en niet alle gekochte Producten worden geretourneerd). Tinybots verricht de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt voor de eerste transactie, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

5.2 Om gebruik te kunnen maken van het recht op annulering zoals beschreven onder 5.1, neemt de Consument binnen veertien (14) dagen na levering van de Producten contact op met Tinybots en maakt dit voornemen bekend door het invullen van het formulier voor herroepingsrecht. Vervolgens dient de Consument het Product onverwijld te retourneren door het volgen van de aanwijzingen in de bevestigingsemail van Tinybots.

6 Ondersteuning

6.1 Tinybots verleent Ondersteuning aan de Klant. De Ondersteuning zal bestaan uit het volgende:

a)    Preventief onderhoud aan de Software;

b)    Het opsporen en herstellen van storingen in de Software (na een melding van de Klant);

c)    Het beschikbaar maken van updates;

d)    Het beschikbaar maken van upgrades, mits klant betaald heeft voor upgrades;

e)    Telefonische ondersteuning;

f)     Ondersteuning via de website, telefoon of e-mail.

6.2 Tinybots zal haar uiterst best doen om binnen twee (2) werkdagen contact met de Klant op te nemen via de website en/of via e-mail (of andere aan de Klant bekend gemaakte kanalen). Tinybots doet echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen of verholpen kunnen worden.

7 Abonnement

7.1 De Klant de Dienst op basis van een Abonnement af.

7.2 De duur van het Abonnement wordt bepaald in de Overeenkomst.

7.3 Het Abonnement treedt in werking op het moment van bevestiging van de aanvraag van het Abonnement door Tinybots. Tinybots zal de Klant de inloggegevens van de Webapplicaties verstrekken op een tussen Partijen afgesproken tijdstip, dan wel indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding van het Abonnement.

7.4 De abonnementsperiode start automatisch na een bepaalde periode (de auto-activatie periode), tenzij het Product eerder is geactiveerd. Vanaf 15 juli 2019 is de auto-activatie periode 90 dagen na het versturen van de Hardware.

7.5 Tinybots heeft te allen tijde het recht een Abonnement te wijzigen. Tinybots zal een wijziging tenminste dertig (30) dagen van tevoren aan Klant mededelen. Een wijziging wordt geacht door de Klant te zijn geaccepteerd en treedt op de door Tinybots aangegeven datum in werking, tenzij de Klant binnen dertig (30) dagen na voornoemde mededeling via het emailadres help@tinybots.nl aan Tinybots mededeelt dat hij de wijziging niet accepteert en het Abonnement opzegt.

8 Account

8.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, het Product en de Tessa-owner dashboard, alsmede om inzicht in de Data te verkrijgen, is de Klant verplicht om een account aan te maken.

8.2 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die in of via zijn account plaats vinden. De Klant is verantwoordelijk voor zijn eigen gebruikersnaam en activiteiten in verband hiermee. Tinybots is niet verantwoordelijk voor enig verlies van de ingevoerde Data door Klant als gevolg van het ongeautoriseerd gebruik van de account, met of zonder het medeweten van de Klant.

8.3 De Klant informeert Tinybots onmiddellijk bij vermoedelijke toegang tot of gebruikmaking van zijn account doorderden zonder de toestemming van de Klant, of wanneer de Klant eventuele andere mogelijke inbreuken op de veiligheid opmerkt.

9 Prijs, facturatie en betaling

9.1 Voor de door Tinybots geleverde Diensten is de Klant de Vergoeding verschuldigd.

9.2 De prijzen voor de Zorginstelling zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. De prijzen voor de Consument zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn in euro’s en de Klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

9.3 De betalingstermijn van de facturen is dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij de factuur een langere betalingstermijn vermeldt of een andere termijn schriftelijk is overeengekomen.

9.4 Tinybots zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen aan de Klant en is daarbij gerechtigd elektronisch te factureren.

9.5 Tinybots is gerechtigd de prijzen eens per kalenderjaar aan te passen op basis van de Consumentenprijsindex (CPI).

9.6 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is Tinybots bevoegd om de Diensten op te schorten totdat de bedragen zijn voldaan.

9.7 Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten dan wel juristen, deurwaarders en incassobureaus.

10 Geheimhouding

10.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen vertrouwelijke informatie vertrouwelijk wordt gehouden. De Partij die dergelijke informatie ontvangt, zal deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

10.2 Tenzij anders toegestaan door deze Algemene Voorwaarden, zullen Partijen de inhoud van de Overeenkomst of enige vertrouwelijke informatie verstrekt door of namens Partijen gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van twee (2) jaar na zijn beëindiging niet bekendmaken aan derde partijen.

10.3 Anders dan vermeld onder 10.2 blijft vertrouwelijke informatie vertrouwelijk ook na twee (2) jaar na beëindiging in geval de vertrouwelijke informatie Persoonsgegevens betreft.

11 Beveiliging van de Software

11.1 Tinybots zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Software en de Data van de Klant te beveiligen tegen onopzettelijk of onwettig verlies, toegang of openbaarmaking. De beveiligingsmaatregelen worden in de Privacyverklaring nader uiteengezet.

 

12 Verwerking van persoonsgegevens

12.1 Indien voor de uitvoering van de Diensten Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen de Zorginstelling en Tinybots een Verwerkersovereenkomst sluiten.

12.2 Welke Persoonsgegevens en met welke doeleinden deze worden verwerkt door Tinybots wordt beschreven in de Privacyverklaring van Tinybots.

13 Intellectueel Eigendom

13.1 Alle IE-rechten op de Webapplicaties en de Dienst, waaronder begrepen het functionele en technische ontwerp, de vormgeving, de programmering, de database opbouw, de gebruiksmogelijkheden en de broncode van de Dienst, de Hardware, de Software en de Webapplicaties, en alle daarmee verband houdende documenten berusten uitsluitend bij Tinybots of haar licentiegever(s). De levering of het gebruik van de Dienst of enige andere dienst of product door Tinybots heeft geen overdracht van enige IE-rechten aan de Klant tot gevolg.

13.2 Alle rechten van welke aard dan ook, waaronder de IE-rechten, met betrekking tot de Data berusten bij de Klant. Door het invoeren van de Data verstrekt de Klant aan Tinybots een kosteloze en wereldwijde licentie voor het gebruik van de Data ter uitvoering van de Dienst.

14 Overmacht

14.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort totdat de overmachtsituatie is opgeheven. Partijen zullen zich maximaal inzetten om het opheffen van de overmachtsituatie zo snel mogelijk te realiseren. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

14.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder volgens de wet wordt gerekend, in ieder geval gerekend storingen van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, denial of service aanvallen, stroomstoringen, overstromingen, aardbevingen, brand, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen en stagnatie in toelevering.

 

15 Garanties

15.1 Tinybots biedt een beperkte garantie dat het Product (enkel verkregen via Tinybots) gedurende een periode gelijk aan de abonnementsduur, maar minimaal twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum van het Product, geen materiaal- en constructiefouten zal bevatten. Tijdens deze periode wordt het Product – naar volledig oordeel van Tinybots – door Tinybots gerepareerd of vervangen (zonder kosten vooronderdelen of werkuren). Tinybots is verantwoordelijk voor de transport- en/of verzendkosten gerelateerd aan de reparatie of vervanging van het Product. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar.

15.2 Deze beperkte garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage of doordat het Product wordt geopend of gerepareerd door iemand die niet door Tinybots is geautoriseerd, en dekt geen schade als gevolg van verkeerd gebruik, vocht, vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan hitte en ongeval, misbruik, het niet opvolgen van de instructies geleverd bij het Product, verwaarlozing of verkeerde toepassing. De beperkte garantie geldt ook niet voor fysieke schade aan de buitenkant van het Product.

15.3 Deze beperkte garantie is niet van toepassing op enige diensten, software of materiaal van derden.

15.4 Om een beroep te doen op de beperkte garantie moet de Klant Tinybots in kennis stellen van het defect en het defect aan Tinybots uitleggen door contact op te nemen met Tinybots binnen de garantieperiode via help@tinybots.nl. De Producten moeten zo snel mogelijk na de kennisgeving van het defect aan Tinybots worden geretourneerd, vergezeld van een uitleg over het defect.

15.5 Indien enig onderdeel van deze beperkte garantie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft het overige deel van deze beperkte garantie niettemin onverminderd van kracht.

16 Aansprakelijkheid

16.1 In achtneming van de eerdere beperkingen van de aansprakelijkheid, zoals bepaald bij deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Tinybots voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook (waaronder een vrijwaringsplicht of het schenden van een garantieverplichting), is cumulatief beperkt tot het bedrag van de laatste drie (3) facturen. In geen geval zal de totale cumulatieve aansprakelijkheid van Tinybots voor directe schade meer dan de abonnementsduur voor één jaar bedragen. Hierbij geldt een reeks van opeenvolgende of samenhangende gebeurtenissen als één (1) gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

16.2 Onder directe schade wordt verstaan:

a)   Schade aan eigendom van de Klant;

b)   Redelijke kosten die de Klant zou moeten maken ter vervanging van de Diensten. Dergelijke schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door de Klant wordt ontbonden;

c)   Redelijke kosten gemaakt voor het beoordelen van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de beoordeling betrekking heeft op directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden;

d)   Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat dergelijke kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

16.3 De aansprakelijkheid voor schade anders dan directe schade is uitgesloten.

16.4 De in lid 1 van dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Tinybots (“eigen handelen”) en/of leidinggevend personeel.

16.5 Iedere aansprakelijkheid van Tinybots vervalt indien een aanspraak niet binnen twaalf (12) maanden na ontdekking is ingediend.

 

17 Duur en beëindiging

17.1 De duur en beëindiging van de Dienst is nader gespecificeerd in de Overeenkomst.

17.2 De Overeenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden opgezegd.

17.3 Partijen mogen de Overeenkomst op ieder moment opzeggen op grond van een zwaarwegende reden die van dien aard is dat voortzetting niet langer gevergd kan worden.

17.4 Iedere Partij mag de Overeenkomst per direct ontbinden indien de wederpartij ook na een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen. De Partij die de Overeenkomst ontbindt is geen schadevergoeding en/of vergoeding van andere kosten verschuldigd.

 

18 Overige bepalingen

18.1 De Overeenkomst is niet overdraagbaar door een der Partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij.

18.2 Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits er geen reden bestaat om te twijfelen aan de identiteit van de afzender

18.3 De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd middels een schriftelijk stuk ondertekend door beide Partijen.

 

19 Toepasselijk recht en geschillenregeling

19.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

19.2 Geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Offertevoorwaarden worden bij uitsluiting van andere rechtbanken voorgelegd aan de rechtbank van Rotterdam.

19.3 Partijen zullen alles in het werkstellen om geschillen in der minne te schikken. Slechts wanneer dit niet mogelijk blijkt, zullen Partijen geschillen aanbrengen bij de in het vorige lid bevoegd verklaarde rechtbank.

19.4 Mocht een (sub)clausule door een rechtbank als niet bindend worden beoordeeld dan blijft de rest van de overeenkomst geldig. Deze clausule zal dan worden vervangen door een nieuwe clausule die wel bindend is en zo dicht mogelijk bij de intentie van de originele clausule blijft.

19.5 Mocht een (sub) clausule niet rechtmatig of niet uitvoerbaar worden door een verandering van wetgeving dan blijft de rest van de overeenkomst geldig. Deze clausule zal dan worden vervangen door een nieuwe clausule die wel bindend is en zo dicht mogelijk bij de intentie van de originele clausule blijft.

Hoofdstuk 2: Hardware

20 Hardware

20.1 Tinybots levert de Hardware in overeenstemming met de specificatie en het tijdschema zoals overeengekomen in de Offerte.

20.2 Het is Klant niet toegestaan ​​wijzigingen aan te brengen aan de Hardware (inclusief de Software die op de Hardware is geïnstalleerd) die door Tinybots wordt geleverd. Tinybots kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit dergelijke wijzigingen en kan de Klant alle redelijke kosten aanrekenen die gemaakt zijn om de gewijzigde Hardware te repareren of te vervangen.

20.3 Tinybots voert de configuratie uit voordat de Hardware voor installatie doeleinden aan de Klant wordt geleverd. Tinybots geeft de Klant duidelijke instructies over hoe de (geconfigureerde) Hardware te installeren. Een gedetailleerde installatiehandleiding wordt geleverd door Tinybots.

20.4 De fysieke installatie van deHardware inclusief aansluiting op de infrastructuur van de Klant is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant en/of eventueel door de Klant ingeschakelde derden. Elke door de Klant schriftelijk aangevraagde ondersteuning door Tinybots bij de installatie van de Hardware is voor risico van de Klant en wordt beschouwd als een aanvullende dienst met extra kosten. De Klant is te allen tijde verplicht de instructies zoals vermeld in de installatiehandleiding op te volgen en te voldoen aan de gestelde eisen.

20.5 Na de installatie van de Hardware door de Klant is Tinybots verantwoordelijk voor het testen van de Hardware om te bepalen of het Product klaar is voor operationeel gebruik en om de Klant hierover te informeren.

20.6 De Klant brengt Tinybots onmiddellijk op de hoogte wanneer Klant zich bewust wordt van technische problemen of andere moeilijkheden met betrekking tot de Hardware.

Hoofdstuk 3: Software

21 Software

21.1 Tinybots verleent de Klant hierbij een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar recht, zowel bij aanvaarding als betaling van de Vergoeding, om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Offertevoorwaarden.

21.2 Het gebruiksrecht van de Software is beperkt tot het gebruik door de Zorginstelling, de Gebruiker en de Consument. Deze licentie is persoonsgebonden. De Software mag alleen op de bijgeleverde Hardware worden geïnstalleerd.

21.3 Het is niet toegestaan:

a)   Om de broncode van de Software te nabouwen;

b)   De Software in kopie te geven aan derden;

c)   De Software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;

d)   Wijzigingen aan te brengen in deSoftware, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;

e)   Aanduidingen van Tinybots als rechthebbende op de Software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

f)    Een reservekopie van de Software maken.

21.4 De IE-rechten op deze Software blijven bij Tinybots. In het geval dat de Software software van derden bevat, stemt de Klant ermee in dat de algemene voorwaarden van die derden, naast deze Algemene Voorwaarden, rechtstreeks op de Klant van toepassing kunnen zijn. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Tinybots niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten en/of voorwaarden van derden.