Eindgebruikerslicentie voor Tessa

Artikel 1 - Scope van de licentie

Tinybots BV verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger ("u") van de robot Tessa (de Hardware) een gebruiksrecht voor de toepassing die bestaat uit de volgende software onderdelen:

 1. Embedded software, de software die op de hardware van de fysieke robot staat;
 2. Back-end software, de software die op de Data Service Centers, zoals Amazon Web Services, draait om Tessa aan te sturen;
 3. Front-end software, de software die de visuele interface vormt tussen de gebruiker en Back-end software.

Deze 3 software onderdelen worden hierna samengevat als ‘de software’. Het gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik binnen uw vereniging, stichting of andere rechtspersoon voor doeleinden die geen winstoogmerk beogen. Deze licentie is persoonsgebonden. De software mag alleen op de bijgeleverde robot worden geïnstalleerd en alleen een geautoriseerde gebruiker (of het geautoriseerd aantal gebruikers) mag deze software gebruiken via de web-applicatie op https://my.tinybots.io.

Het is niet toegestaan:

 • de broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren;
 • de software in kopie te geven aan derden;
 • de software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
 • wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
 • aanduidingen van Tinybots BV als rechthebbende op de software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
 • U mag geen reservekopie van de software maken.

Artikel 2 - Intellectuele eigendom

Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen bij en blijven bij Tinybots BV. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

Omdat het gebruiksrecht gekoppeld is aan een betalingsverplichting (die door u, uw vereniging, stichting of andere rechtspersoon worden gedragen), heeft Tinybots BV het recht periodiek een audit uit te laten voeren op uw naleving van de licentie. De audit zal onder geheimhouding worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde (zoals een registeraccountant) die alleen de voor de naleving relevante gegevens mag rapporteren aan Tinybots BV. De kosten van de audit zijn voor Tinybots BV, tenzij uit de rapportage blijkt dat u of de betalingsplichtige met betaling tekortgeschoten bent.

Artikel 3 - Tegenprestatie

U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software. In de meegeleverde (online) documentatie vindt u aanbevolen hard- en softwareomgevingseisen. Voor het gebruiksrecht is gedurende de looptijd van deze overeenkomst een periodieke betaling verschuldigd. Over de wijze van betaling wordt u apart geïnformeerd door Tinybots BV. Tinybots BV is gerechtigd de periodieke vergoeding eens per kalenderjaar te herzien. U ontvangt hier uiterlijk een maand van tevoren bericht over.

U moet zich registreren om de software te kunnen gebruiken. Bij registratie verwerkt Tinybots BV uw persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens en wat we exact met de persoonsgegevens doen kunt u nalezen in onze privacy verklaring.

Indien u uw robot Tessa via een (zorg) organisatie hebt verkregen of afgenomen, deelt Tinybots de contact gegevens van de app gebruiker, die gekoppeld is aan een van uw robots (Tessa), met de geallieerde organisatie. Deze informatie mag alleen gebruikt worden ter ondersteuning van Tinybots services en niet gedeeld worden met derde partijen.

Tinybots BV staat er voor in en garandeert dat werknemers en alle overige natuurlijke personen die handelen onder zijn gezag en toegang hebben tot de persoonsgegevens eveneens onder dezelfde voorwaarden geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van voornoemde informatie.

Als u gegevens van een derde persoon invoert draagt u hier verantwoordelijkheid voor. Dit houdt in dat:

 • u toestemming heeft van de deze persoon om zijn/haar gegevens in te voeren.
 • u de betrokkene(n) wijst op zijn/hun rechten

Gebruik van de software vereist voorts activatie. Activatie dient kort na installatie te gebeuren. Ten behoeve van activatie voert de software een activatieprotocol uit met een server van Tinybots BV via internet.

Artikel 4 - Updates

Tinybots BV brengt van tijd tot tijd updates uit die het functioneren van de software verbeteren, of functionaliteiten uitbreidt van Tessa. De software controleert regelmatig op de beschikbaarheid van updates, downloadt en installeert deze automatisch. Er bestaat nooit aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt u altijd vooraf gemeld. U heeft dan gelegenheid de update te weigeren en daarmee het verder gebruik van Tessa te beëindigen. Door installatie van een dergelijke update gaat u akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

Een overzicht van updates met aanvullende voorwaarden is hier te vinden: https://www.tinybots.nl/eula_updates

Artikel 5 - Ondersteuning

Tinybots BV zal uiterst best doen om binnen 2 werkdagen contact met u op te nemen via de website en/of via e-mail (of andere aan u bekend gemaakte kanalen). Tinybots BV doet echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen of verholpen kunnen worden.

Artikel 6 - Beveiligingsmaatregelen

Tinybots BV zal technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om een passende mate van betrouwbaarheid (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) te waarborgen. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Bij de beoordeling van een passend veiligheidsniveau zal Tinybots BV in het bijzonder aandacht schenken aan risico's die zich voordoen bij persoonsgegevensverwerking, zoals in het bijzonder de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

Artikel 7 - Inbreuk

Tinybots informeert u over een inbreuk tenzij:

 • Er passende technische maatregelen en organisatorische beschermingsmaatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld in de vorm van versleuteling van de gegevens
 • Er achteraf maatregelen heeft genomen waarmee de vastgestelde risico’s voor betrokkenen zijn weggenomen

Ook kan het zijn dat wij geen melding geven wanneer het achterwege blijven van de melding noodzakelijk is ter waarborging van:

 • de nationale veiligheid
 • de landsverdediging
 • de openbare veiligheid
 • de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, en de tenuitvoerlegging van straffen
 • andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat
 • de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures
 • de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen
 • een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag
 • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen
 • de inning van civielrechtelijke vorderingen

Deze informatie wordt gegeven zonder onredelijke vertraging, doch in ieder geval binnen 72 uur, zodra Tinybots daarvan kennis heeft genomen. Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.

In geval dat u als gebruiker zelf een inbreuk op beveiliging hebt geconstateerd, dient u dit binnen 10 werkdagen te melden aan Tinybots BV via help@tinybots.nl.

Artikel 8 - Garanties en aansprakelijkheid

Tinybots BV garandeert

 • dat Tessa substantieel werkt zoals omschreven in de laatste versie van de documentatie mits Tessa wordt gebruikt volgens de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen;
 • dat Tessa geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de software door de gebruiker;
 • zich in te spannen om gemelde gebreken aan de software zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (Tinybots BV mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar voor het overige niets.

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is Tinybots BV jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met Tessa. Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen 10 werkdagen na ontdekking is gemeld bij Tinybots BV. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.

Artikel 9 - Duur van de overeenkomst

Deze EULA en die licentie die hieronder wordt verleend, worden van kracht op de datum waarop u de software of robot Tessa voor de eerste maal gebruikt en blijven geldig zolang u de software of de robot in eigendom hebt, tenzij deze EULA krachtens dit artikel wordt beëindigd.

Tinybots kan deze EULA op elk gewenst moment beëindigen indien u een of meer van de voorwaarden in het onderhavige document niet in acht neemt. Bij beëindiging van deze EULA komt de licentie die krachtens het onderhavige document is verleend te vervallen en moet u al het gebruik van de Software staken. De voorwaarden in artikel 1-7 blijven echter van kracht na een dergelijke beëindiging.

Na deze periode kan Tinybots BV u een nieuw aanbod doen, maar zij is daartoe niet verplicht. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, dan wel indien uw instelling in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van Tessa te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van Tessa te verwijderen van al uw systemen, en de fysieke robot terug te geven.

Artikel 10 - Overige bepalingen

Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tinybots BV gevestigd is. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven. Tinybots BV mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op Tessa van haar overneemt. Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Dit wordt u altijd vooraf gemeld en u heeft dan gelegenheid om een akkoord te geven voor de nieuwe gebruiksvoorwaarden of het gebruik van Tessa en de software te beëindigen.

Last updated: 16-12-2020