Privacy Statement Tinybots BV contact helpdesk

Verantwoordelijke

Tinybots BV is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in de overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Tinybots BV verwerkt persoonsgegevens als u contact met ons opneemt voor de helpdesk. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Robot Id
 • Persoonlijke informatie die u deelt relevant tot het probleem.

De persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt door Tinybots voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde om uw probleem of ingediende klacht op te lossen.

Grondslag van de verwerking

Tinybots BV moet gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de 6 grondslagen uit de AVG, Artikel 6, lid 1 a t/m f.

Tinybots BV verwerkt uw contact gegevens omdat u toestemming heeft gegeven door contact met ons op te nemen en uw informatie te delen. Uw kunt altijd contact met ons opnemen om deze informatie weer te verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Tinybots BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om uw te helpen met een probleem kan het zo zijn dat de helpdesk uw gegevens inkijkt. Hiervoor hebben zij hun eigen credentials en hebben ze uw wachtwoord niet nodig. Het inkijken van de gegevens zal altijd over een versleutelde verbinding gebeuren. Tinybots respecteert uw privacy en zal alleen de files bekijken die nodig zijn om het probleem te verhelpen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via help@tinybots.nl

Opslaan van gegevens

Uw gegevens voor de helpdesk worden opgeslagen in ZOHO. ZOHO slaat de gegevens op in Amsterdam, Nederland.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Tinybots BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Helpdesk tickets worden voor een termijn van 3 jaar bewaard, zodat wij kunnen zien of huidige problemen voortkomen uit voorgaande problemen.

Uw privacyrechten

U heeft onder de algemene verordening persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op inzage in zijn gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

U kunt een verzoek sturen naar help@tinybots.nl. Tinybots BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Voor het kopie van uw identiteitsbewijs kunt uw het beste uw foto en burgerservicenummer onleesbaar maken.

Als u het met ons oneens bent, of u heeft een klacht over hoe wij met uw rechten omgaan, kunt uw een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Tinybots BV via de mail: help@tinybots.nl.